14-12-2021
10:00
Bydgoszcz, ul. Chrobrego 12/1

Druga licytacja: Opel Vectra

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Opel Vectra
6 000,00zł
3 000,00zł
1
r rej. CNA PC36 | udział 51%

UWAGI:

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (600zł),najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg(do dnia 13.12.2021r.).Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jestniższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowykomornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy 38 10201462 0000 7802 0320 4930

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca sięniezwłocznie.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Zutraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucjialbo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej odwysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tąwierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi alboznajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicymiędzy pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej wcenie wywołania.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.