26-06-2024
11:00
85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 64a

Pierwsza licytacja: Mieszkanie ul. Serbska 1/25

Komornik informuje, że w dniu 26-06-2024 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a, 85-023, Bydgoszcz w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 85-162 Bydgoszcz, Serbska 1/25,
dla którego SR w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00162962/1
o powierzchni użytkowej 55,40 m2, będącego własnością dłużnika: Karol Kowalski.

Suma oszacowania wynosi 352 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 264 000,00 zł.

Termin oględzin lokalu: 20. czerwca 2024 r. godz. 14:00 - 14:15
W Kancelarii Komorniczej można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt Km 1519/20).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 35 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy
38 1020 1462 0000 7802 0320 4930

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki dowypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności, i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.