21-06-2023
10:00
ul. Olszynki 30/U2, 86-032 Niemcz

Druga licytacja: Grunt w Gościeradzu

Komornik informuje, że w dniu 21-06-2023 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem: Niemcz, ul. Olszynki 30/U2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 86-010 Gościeradz, działki ew. nr 273/17, 273/16, 273/18 oraz 273/19, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

- BY1B/00228570/7 o powierzchni 0,1251 ha (udział 6/12)
- BY1B/00195462/6 o powierzchni 0,0381 ha (udział 1/1),
niezabudowanych, będących własnością dłużnika: Spółka Budowlana ,,Monika" Sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi:

a) BY1B/00228570/7 - 13.500,00 zł (udział 6/12) - wartość rynkowa udziału 1/12: 2.250,00zł
b) BY1B/00195462/6 - 13.000,00 zł (udział 1/1),

zaś cena wywołania jest równa 50% sumy oszacowania i wynosi:

a) BY1B/00228570/7 - 6.750,00 zł (udział 6/12)
b) BY1B/00195462/6 - 6.500,00 zł (udział 1/1).

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności, i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.